Badanie sprawozdań finansowych

Celem badania sprawozdania jest wyrażenie pisemnej opinii Biegłego Rewidenta wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki, której sprawozdanie finansowe jest badane.

Podejście Capital Audyt do badania jest oparte na metodologii zgodnej zarówno z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej, jak i z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Kierując się dotychczasowym długoletnim doświadczeniem w badaniu spółek i grup kapitałowych naszą metodologię dostosowujemy do specyfiki branżowej klienta.

Przeprowadzamy:

  • Badanie sprawozdań finansowych
  • Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Potwierdzanie prawidłowości pakietów konsolidacyjnych
  • Badanie sprawozdań finansowych Emitentów Giełdowych
  • Badanie sprawozdań finansowych spółek na NewConnect i Catalyst
  • Badanie sprawozdań sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • Badanie sprawozdań sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej MSSF/MSR