Prospekty emisyjne, IPO, Droga na giełdę i MSSF

Capital Audyt doradza jak wejść na Giełdę Papierów Wartościowych. Dzięki współpracy z instytucjami należącymi do rynku kapitałowego możemy zaoferować profesjonalną pomoc w drodze na giełdę: dostosowanie do standardów panujących na rynku regulowanym, przekształcenie sprawozdań na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i pomoc w przygotowaniu prospektu emisyjnego. Nasz zakres usług to m.in.:

  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF / MSR
  • Identyfikacja różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości a MSSF i MSR
  • Droga na giełdę – doradztwo IPO
  • Opracowywanie części finansowych prospektów emisyjnych
  • Sprawozdania proforma
  • Prognozy wyników
  • Pomoc w przekształceniu na MSSF
  • Doradztwo przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych spółek giełdowych
  • Opracowanie zakładowych planów kont wraz z przykładowymi księgowaniami