Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF / MSR

Eksperci Capital Audyt specjalizują się zarówno we wdrożeniach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jak i w zakresie audytu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Posiadane przez nas szerokie doświadczenie pozwala nam na elastyczne podejście do wykonywanych prac, dostosowane do potrzeb Klienta.

Celem usługi wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jest wsparcie firm w procesie sporządzania sprawozdania według zasad MSR/MSSF po raz pierwszy. Decyzje dotyczące polityki rachunkowości w firmie zawsze podejmuje jego zarząd. Naszą rolą jest dostarczenie mu najlepszych jakościowo informacji, pozwalających na świadome podjęcie decyzji.

W ramach wdrożenia MSSF/MSR realizujemy następujące etapy prac:

  • Analiza dotychczas stosowanych rozwiązań
  • Identyfikacja zdarzeń gospodarczych, które wymagają odmiennej wyceny lub ujęcia w porównaniu do dotychczas stosowanych zasad
  • Przekazanie wiedzy i narzędzi
  • Sporządzenie raportu z rekomendacjami
  • Bieżące konsultacje i doradztwo
  • Przygotowanie polityki rachunkowości zgodnej z MSR/MSSF
  • Szkolenia.

Przekazując niezbędną wiedzę i narzędzia, przekazujemy wzór sprawozdania finansowego z kompletnym zakresem ujawnień, listę kontrolną ujawnień oraz narzędzia pomocnicze (np. służące do wyceny instrumentów finansowych, przekształcenia środków trwałych).