Przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych

Celem przeglądu  jest wyrażenie przez Biegłego Rewidenta stanowiska o tym, że nie zidentyfikowano niczego, co nie pozwoliłoby stwierdzić, że sprawozdanie jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.