Aktualności

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wg znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości nastąpiła zmiana terminu przeliczania na złote kwoty przychodów 1.200.000 euro po kursie średnim NBP, po osiągnięciu której występuje obowiązek zaprowadzenia od nowego roku ksiąg rachunkowych. Termin ten został przesunięty z 30 września na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy (zmieniony art. 3 ust. 3). Równocześnie zmieniono w tym zakresie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Zmiana terminu przeliczania wielkości określonych w euro na walutę polską ma zastosowanie już do przychodów za 2015 r.


Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych – gratulacje dla naszego klienta

W dniu 08.10.2015 roku akcje Spółki APS Energia S.A. zadebiutowały na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Z tej okazji Zespół Capital Audyt Sp. z o.o. składa serdeczne gratulacje Zarządowi i Pracownikom Emitenta oraz wszystkim doradcom, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować przy tworzeniu prospektu emisyjnego. Życzymy kolejnych sukcesów w podejmowanych działaniach.

Capital Audyt Sp. z o.o. jest audytorem badającym sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Emitenta.


Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie skonsolidowane, opinia z badania – zmiany ustawy o rachunkowości c.d. – wdrożenie dyrektywy

Nowelizacja ustawy o rachunkowości oprócz wprowadzenia rozwiązań dla małych jednostek (opisanych w poprzednich wpisach) wprowadziła też nowe rozwiązania dla innych podmiotów (w tym średnich i dużych).

Kolejnymi zmianami wynikającymi z implementacji dyrektywy są m.in.:

 • zmiany w zakresie informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym,
 • nowe zasady odpisywania kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy,
 • usunięcie pozycji zysków i strat nadzwyczajnych i zmiana prezentacji zdarzeń losowych,
 • zmiana przepisów dotyczących sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • wprowadzenie obowiązku sporządzania sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznych,
 • rozszerzenie katalogu jednostek sporządzających sprawozdanie z działalności,
 • rozszerzenie katalogu jednostek, których sprawozdania podlegają obowiązkowemu badaniu o krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego.

Zmian dokonano także w zakresie informacji, jakie biegły rewident przedstawia w pisemnej opinii z badania sprawozdań finansowych (zmiana art. 65 ust. 2 i 3). W opinii z badania biegły rewident będzie zobligowany wskazać w szczególności, czy w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdzono w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia, a jeśli tak, to na czym one polegają.


Zmiany ustawy o rachunkowości

Najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości c.d. – wdrożenie dyrektywy – małe jednostki

Jedną z głównych zmian wynikających z wdrożenia dyrektywy są rozwiązania przewidziane dla jednostek małych, które dotyczącą uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Nowelizacja ustawy o rachunkowości która weszła w życie we wrześniu 2015 roku wprowadziła nową grupę jednostek, a mianowicie jednostki małe, dla których przewidziano ułatwienia w sporządzaniu sprawozdania finansowego (kolejna grupa po jednostkach mikro dla których wdrożono uproszczenia w 2014 roku). Warunkiem niezbędnym do uznania jednostki za małą jest podjęcie przez organ zatwierdzający decyzji o sporządzaniu sprawozdań finansowych z zastosowaniem określonych uproszczeń (podobnie jak dla jednostek mikro). Wykaz podmiotów, które mogą być uznane za jednostkę małą, przedstawiony jest w nowym art. 3 ust. 1c-1d ustawy o rachunkowości, natomiast wyłączenie z katalogu jednostek małych zawiera nowy art. 3 ust. 1e.

Dla jednostek małych przewidziano w ustawie o rachunkowości oddzielny wzór sprawozdania finansowego stanowiący nowy załącznik nr 5 do ustawy. Zgodnie z tym wzorem sprawozdanie finansowe jednostek małych składa się z:

 • uproszczonego bilansu,
 • uproszczonego rachunku zysków i strat (do wyboru wariant kalkulacyjny lub porównawczy),
 • skróconej informacji dodatkowej z ograniczoną ilością ujawnień.

Małe jednostki mają możliwość rezygnacji z opracowywania:

 • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych – nawet w sytuacji gdy jednostki te będą zobowiązane na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta (regulują to nowe art. 48a ust. 4 i art. 48b ust. 5),
 • sprawozdania z działalności, pod warunkiem, że w informacji dodatkowej jednostka mała zaprezentuje informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych (reguluje to nowy art. 49 ust. 5).

W przypadku gdy mała jednostka podejmie decyzję o sporządzaniu sprawozdania z działalności, to wówczas może nie wykazywać w tym sprawozdaniu wskaźników niefinansowych oraz informacji dotyczących zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia (patrz nowy art. 49 ust. 6).


Najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości

W dniu 23 września 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1333).
Wprowadziła ona dalsze uproszczenia w sporządzaniu sprawozdań finansowych i prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Zastosowanie tych ułatwień odnosi się po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Jednostki będą mogły podjąć decyzję o stosowaniu nowych rozwiązań już przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych za 2015 r.
Wprowadzone zmiany można podzielić na 3 grupy.
Pierwsza grupa zmian obejmuje modyfikacje związane z koniecznością dostosowania przepisów do rozwiązań wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Obecne rozwiązania dotyczą innych jednostek niż jednostki mikro, gdyż uproszczenia w sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro implementujące postanowienia dyrektywy zostały wprowadzone do ustawy o rachunkowości w 2014 r.
Drugą grupą zmian są ułatwienia związane z dostosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Zmiany te polegają na rozszerzeniu aktualnego katalogu jednostek mogących stosować uproszczenia związane z leasingiem, możliwością niestosowania przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych, nieustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a także z modyfikacją art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, który dotyczy dnia, na który przelicza się wielkości wyrażone w euro.
Trzeci rodzaj zmian wynika z wprowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
Tekst ustawy znajduje się pod adresem: Przejdź do strony źródłowej


Zmiany w VAT od lipca 2015

Dnia 1 lipca 2015 roku wprowadzone zostały kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług m.in. dotyczące mechanizmu odwrotnego obciążenia, odpowiedzialności solidarnej, ulgi na złe długi czy też możliwości stosowania proporcji przy odliczaniu podatku naliczonego.
Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie. Choć część z nich wiąże się z dodatkowymi obowiązkami ciążącymi na podatnikach, zwłaszcza w przypadku nabywców towarów wrażliwych, to jednak przedmiotowa nowelizacja w znacznej mierze stanowi odpowiedź na postulaty podatników oraz ekspertów w zakresie VAT.


Zmiany ustawy o rachunkowości

W połowie maja br. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Zakłada on pewne uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych. Zmiany wynikają z unijnej dyrektywy 2013/34/UE. W projekcie zaplanowano rozszerzenie katalogu jednostek, których sprawozdania finansowe będą podlegały obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Nowy obowiązek obejmie krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego. Planuje się też zmiany w zakresie informacji, jaką audytor ujmuje w pisemnej opinii z badania. Ustawa rozszerza też katalog jednostek sporządzających sprawozdania z działalności.


Serdecznie zapraszamy do nowej siedziby!

Mamy przyjemność poinformować, że Capital Audyt przeniosła swoją siedzibę na adres: Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A/135, 01-242 Warszawa ( I piętro).