Audyt finansowy due diligence

Finansowa część due diligence przeprowadzana jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Zakres przeglądu due diligence obejmuje, między innymi:

  • identyfikację podstawowych ryzyk biznesowych
  • analizę działalności operacyjnej, zarówno po stronie przychodowej jak i kosztowej
  • analizę istotnych umów zawartych przez przejmowaną spółkę
  • przegląd pozycji bilansu oraz zobowiązań pozabilansowych
  • analizę kształtowania się kapitału obrotowego
  • przeprowadzenie analizy EBITDA pod kątem projekcji przepływów pieniężnych
  • omówienie rozliczeń podatkowych przejmowanej spółki.

Efektem naszych prac jest raport przedstawiający opis poszczególnych obszarów będących przedmiotami przeglądu due diligence wraz z podsumowaniem istotnych ryzyk oraz zestawem szczegółowych informacji finansowych.

Audyt finansowy jest przeprowadzany przez doświadczonych biegłych rewidentów.