Audyt podatkowy

Celem audytu podatkowego jest wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie stosowanej strategii podatkowej. Ponadto audyt podatkowy pozwala na wskazanie możliwych oszczędności podatkowych, a także nakreślenie kierunków dalszej polityki podatkowej Klienta.

Oferowany przez nas audyt podatkowy polega m.in. na:

 • weryfikacji stanu prawnego firmy z punktu widzenia jego wpływu na sposób opodatkowania,
 • analizie i przeglądzie dokumentacji księgowej firmy, a także umów regulujących zasady współpracy z dostawcami i odbiorcami,
 • wywiadach przeprowadzanych z pracownikami Klienta,
 • przeglądzie sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych (zapisów na kontach) oraz wyników badania sprawozdania finansowego przez audytora.

Audyt podatkowy jest przeprowadzany przez doświadczonych doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. W razie stwierdzenia nieprawidłowości związanych z rozliczeniami podatkowymi, klientowi prezentowane są rozwiązania eliminujące te zagrożenia lub minimalizujące ryzyka.

Zakres audytu podatkowego może obejmować:

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków ciążących na pracodawcy,
 • podatek akcyzowy,
 • podatki i opłaty lokalne,
 • inne, określone przez Klienta, konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze.

Wynikiem audytu podatkowego jest raport, zawierający:

 • ocenę kwalifikacji podatkowej dokonanej przez Klienta w zakresie zweryfikowanych operacji gospodarczych,
 • wskazanie ewentualnych zagrożeń i ryzyk podatkowych,
 • rekomendacje, przedstawiające rozwiązania prawidłowe lub takie, które pozwolą znacznie ograniczyć lub wyeliminować zidentyfikowane ryzyka podatkowe.